Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Identificatie Verkoper

  Naam onderneming: NV Neboxx , hierna verder aangeduid als de ‘Verkoper’
  Maatschappelijke zetel: Evolis 17, 8500 Kortrijk, België
  BTW-nummer: BE 0444.173.589
  Telefoon: +32 (0)56 98 08 42
  E-mail: info@neboxx.com
  Website:www.neboxx.com


 2. Algemeen

  De Verkoper biedt via de webshop op de website www.neboxx.com de mogelijkheid om desinfectietoestellen en toebehoren van het merk Neboxx (hierna aangeduid als de ‘Producten’) online aan te kopen.

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (hierna verder aangeduid als de ‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van de Verkoper moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor de Klant instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden.

  Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant meerderjarig zijn. In het geval de Klant minderjarig is, dient de bestelling te gebeuren door de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger.

  Sommige van de voorwaarden zijn enkel van toepassing op Klanten-Consumenten of op Klanten-Ondernemingen, wat steeds uitdrukkelijk wordt bepaald. Onder een Klant-Consument wordt verstaan elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Met een Klant-Onderneming wordt bedoeld een onderneming in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht. Als verwezen wordt naar de “Klant” wordt zowel een Klant-Consument als een Klant-Onderneming bedoeld.

  Termen in het enkelvoud gebruikt in deze voorwaarden omvatten tevens het meervoud en omgekeerd, indien de context dit vereist.


 3. Online aankoopproces

  De Klant kan de Producten aankopen op de website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste Producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoopbewijs en de levering van de Producten. Elke stap in het verkoopproces wordt op de website uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

  Aan de Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. Pas bij ontvangst van deze e-mail is de koop gesloten. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij de Verkoper contacteren via e-mail op sales@neboxx.com

  De Verkoper gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met de privacyverklaring zoals vermeld op haar website. De Klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van goederen houdt de aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

  De Verkoper is enkel actief op het grondgebied van België. Een bestelling kan enkel worden aanvaard indien het leveringsadres in België gelegen is.


 4. Prijzen

  Alle op de website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW tegen het geldende huidig tarief in het land van verblijf van de Klant en inclusief alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, tenzij anders vermeld. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alvorens een bestelling definitief kan worden geplaatst, zal de totale prijs, inclusief alle belastingen en kosten, duidelijk vermeld worden aan de Klant.

  Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website van de Verkoper zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling, behoudens kennelijke vergissingen of fouten in de prijszetting. Als een Product alsdusdanig niet correct geprijsd is op de website, zal de Verkoper schriftelijk contact opnemen met de Klant en zal de Klant de mogelijkheid hebben om de bestelling te annuleren. Indien de Verkoper geen akkoordbevestiging ontvangt van de Klant binnen de 14 kalenderdagen na het informeren over de gecorrigeerde prijs, zal de bestelling als geannuleerd worden beschouwd.

  De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


 5. Betaling en betalingsmiddelen

  De Klant kan de Producten van de Verkoper via haar website betalen via de volgende betaalmiddelen: VISA, MASTERCARD of overschrijving. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan de Verkoper.

  De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

  Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Verkoper de bestelling beginnen verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Verkoper de volledige betaling niet ontvangt binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Verkoper het recht om de bestelling onmiddellijk te annuleren.

  Na betaling zal de Klant een factuur ontvangen per e-mail.
  Indien er betaald wordt na de bestelling/levering zijn de voorwaarden over laattijdige betaling:
  Ten titel van conventionele intrest zal een bedrag van 1,5% per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldag. En dit van rechtswege. Dit is zonder ingebrekestelling in geval de betaling niet geschiedt op voornoemde vervaldag. Alle verschuldigde bedragen zullen verhoogd worden met inningskosten die in elk geval ten laste van de klant vallen.

  In geval van geheel of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldbedrag verhoogd met 12% met een minimum van 50€ en een maximum van 1500€ zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.


 6. Levering

  Alle Producten worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven postadres en e-mailadres waarop hij kan worden bereikt.

  De Verkoper verbindt er zich toe de Producten aan Klanten-Consumenten te leveren binnen de bij de aankoop vermelde termijn. Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert de Verkoper de Producten aan een Klant-Consument niet later dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Indien de Verkoper niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Verkoper zich ertoe om de Klant-Consument schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant-Consument zal de Verkoper dan een nieuwe redelijke leveringstermijn geven. Als de Verkoper die termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Indien de Klant-Consument bij de bestelling had meegedeeld dat de initiële leveringstermijn essentieel was voor hem was, kan hij evenwel de overeenkomst kosteloos beëindigen bij het verstrijken van de initiële leveringstermijn. Bij annulering zoals voorzien in dit beding zal de Verkoper de Klant-Consument volledig terugbetalen binnen de 5 kalenderdagen, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

  Ten aanzien van een Klant-Onderneming is de bij de aankoop vermelde leveringstermijn indicatief en niet strikt bindend voor de Verkoper. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan de Verkoper te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding.

  Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn redelijk verlengd wordt.


 7. Eigendom - overdracht van risico

  De geleverde Producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant-Consument vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen.

  T.a.v. de Klant-Onderneming worden de Producten geleverd af fabriek/magazijn en worden zij vervoerd op risico en gevaar van de Klant-Onderneming, zelfs wanneer overeengekomen is dat de Verkoper voor het vervoer instaat.


 8. Herroepingsrecht

  De Klant-Consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant-Consument of een door de Klant-Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in ontvangst neemt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant-Consument de Verkoper binnen de voormelde termijn via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of e-mail aan de adressen zoals vermeld in artikel 1 op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant-Consument kan gebruik maken van de volgende modeltekst: “Ik, [naam], wonende te [adres] deel u hierbij op heden, [datum], mee dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van het volgende goed/de volgende goederen [omschrijving goederen], besteld op [datum] en ontvangen op [datum], wil herroepen.”

  De Klant-Consument doet vervolgens onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na verzending van de kennisgeving, het nodige doen om de Producten onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen. De directe kosten van het terugzenden van de Producten zijn voor rekening van de Klant-Consument. Enkel Producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Indien de Klant-Consument de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Klant-Consument ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant-Consument terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat zij alle goederen heeft teruggekregen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant-Consument voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald. De Verkoper kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het behandelen van de Producten anders dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  De Verkoper betaalt de Klant-Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant-Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant-Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal aan de Klant-Consument voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de Klanten-Consumenten. Een Klant-Onderneming heeft geen dergelijk recht.


 9. Garantie en klachten

  De Klant-Consument heeft recht op een wettelijke garantie voor een gebrek aan overeenstemming van het Product van twee jaar conform artikel 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Een gebrek aan overeenstemming die zich manifesteert binnen de 6 maanden na levering wordt tot bewijs van tegendeel vermoed te hebben bestaan op het tijdstip van levering. Na 6 maanden dient de Klant-Consument te bewijzen dat het gebrek bestond bij levering. In geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Klant-Consument de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum waarop hij dit gebrek heeft vastgesteld, op straffe van verlies van het recht op enige tussenkomst van de Verkoper.

  Opdat de Klant-Onderneming aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring wegens verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe van artikel 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek te zijn voldaan. Noch de aansprakelijkheid van de Verkoper noch de kennis van verborgen gebreken door de Verkoper wordt vermoed. Conventioneel wordt bepaald de Klant-Onderneming binnen de 10 kalenderdagen na de ontdekking van een verborgen gebrek dit schriftelijk moet melden aan de Verkoper en dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek 2 maanden beloopt vanaf het gebrek ontdekt is of redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn, en dat elke aanspraak tot vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de Klant-Onderneming of derden, of doorverkoop van het Product.

  Het voormelde in dit artikel doet geen afbreuk aan de plicht van de Klant om de Producten op het ogenblik van levering te controleren en eventuele zichtbare gebreken onmiddellijk en binnen de 7 kalenderdagen en vóór ingebruikname van de Producten schriftelijk te melden, dit op straffe van verlies van het recht op enige tussenkomst van de Verkoper. Indien de verpakking duidelijke schade vertoont, mag de Klant de levering zelf niet in ontvangst nemen.

  De Verkoper informeert hierbij de Klant-Consument dat hij een klacht kan indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting via de website http://ec.europa.eu/odr.


 10. Aansprakelijkheid

  De Klant dient er te allen tijde over te waken dat hijzelf en eenieder die hij het Product laat gebruiken, het Product gebruikt conform de gebruiksinstructies, waarvan de Klant kennis heeft kunnen nemen op de website van de Verkoper en waarvan ook een exemplaar bij de bestelbevestiging en bij de levering is gevoegd. De Verkoper is niet aansprakelijk als er schade wordt veroorzaakt door een gebruik van het Product in strijd met de gebruiksinstructies door de Klant of de derde die door de Klant wordt toegelaten om het Product te gebruiken. De Klant vrijwaart de Verkoper voor alle aanspraken van derden ten gevolge van een gebruik in strijd met de gebruiksinstructies.

  De aansprakelijkheid van de Verkoper tegenover de Klant is in alle gevallen beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de geleverde goederen, met uitsluiting van elke gevolgschade, en beloopt maximaal het bedrag dat voor de bestelling waarop de klacht betrekking heeft werd gefactureerd en ontvangen door de Verkoper.


 11. Overmacht

  Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor het niet of niet tijdig uitvoeren van een verplichting uit deze overeenkomst, als de (tijdige) uitvoering onmogelijk wordt door een gebeurtenis die niet te wijten is aan die partij en die onvoorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en onvermijdbaar is (‘overmacht’).

  Zonder limitatief te zijn zullen onder meer de volgende omstandigheden als overmacht gelden: gewapende conflicten (zoals o.a. oorlog, terrorisme en bezetting), natuurrampen (zoals o.a. overstroming, aardbeving en orkaan), sociale onrust (zoals o.a. staking, lock-out en handelsconflicten), epidemieën en gezondheidscrisissen, een tekort aan materiaal en/of werknemers door externe factoren, brand, explosies en overheidsingrijpen (‘le fait du prince’) (zoals o.a. import- en exportbeperkingen en verplichte sluitingen).

  Als overmacht de uitvoering van de verbintenissen van de Verkoper treft, dan zal zij dit binnen een redelijke termijn schriftelijk melden aan de Klant. De uitvoering van de overeenkomst zal dan worden geschorst gedurende de overmachtssituatie, en nadien wordt de uitvoering van de overeenkomst zonder bijkomende kosten hernomen. De Verkoper kan evenwel gemotiveerd meedelen aan de Klant dat de overeenkomst ingevolge overmacht wordt beëindigd, bv. als een hervatting van de overeenkomst niet nuttig zou zijn, niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren of onredelijke inspanningen van de Verkoper zou vergen. Een Klant-Consument die Producten online aankoopt bij de Verkoper, beschikt over het hetzelfde recht als de verkoper zoals omschreven in deze alinea.

  Beide partijen zullen steeds alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.


 12. Overdracht

  De Verkoper heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen krachtens de overeenkomst met de Klant over te dragen aan een andere onderneming, bijvoorbeeld voor de levering van het Product, maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.


 13. Intellectuele eigendom

  Alle elementen van de website van de Verkoper en de Producten van de Verkoper zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper.


 14. Diverse bepalingen

  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  In geval van betwisting is t.a.v. een Klant-Onderneming uitsluitend de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Ten aanzien van de Klant-Consument zijn in geval van betwisting uitsluitend de rechtbanken aangeduid door artikel 624, 1° of 2° Ger. W. bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.